Denys Nevozhai

A wind in the road. Courtesy of Unsplash, Denys Nevozhai.